Akademia trenera i coacha biznesu.

Kompleksowe 6-cio etapowe szkolenie.

DLA KOGO?

Akademia skierowana jest do osób wiążących swoją przyszłość zawodową z obszarem zarządzania ludźmi oraz menedżerów personalnych i kandydatów na to stanowisko.

Trenerów wewnętrznych, trenerów biznesu i kandydatów do zawodu trenera.

Kadry kierowniczej, która w zakresie swoich obowiązków lub swoich oczekiwań widzi potrzebę rozwijania i wspierania swoich współpracowników w rozwoju umiejętności.

Pracowników działów personalnych.

CELEM AKADEMII JEST DOSTARCZENIE UCZESTNIKOM UMIEJĘTNOŚCI ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM COACHINGU ORAZ SZKOLEŃ WARSZTATOWYCH POPRZEZ:

pogłębienie wiedzy i umiejętności uczestników związanych z projektowaniem szkoleń, w tym w zakresie technik i narzędzi analizy potrzeb szkoleniowych, tworzenia i prowadzenia warsztatów szkoleniowych, badania efektywności szkoleń

rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie pracy z grupą: wykorzystania aktywizujących i atrakcyjnych metod przekazu treści wykładowych, technik komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie w sytuacjach trudnych

rozwój praktycznych umiejętności radzenia sobie w roli coacha i trenera biznesu

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA

WIEDZA -  uczestnik ma wiedzę z tematów związanych z projektowaniem szkoleń, w tym w zakresie technik i narzędzi analizy potrzeb szkoleniowych, tworzenia i prowadzenia warsztatów szkoleniowych, badania efektywności szkoleń.  Ma wiedzę z zakresu narzędzi i metod szkoleniowych, modeli powadzenia szkoleń. Wie też, czym jest coaching, jakie są jego rodzaje i odmiany, wiem jak wygląda proces i struktura coachingu. 

UMIEJĘTNOŚCI - uczestnik umie prowadzić coaching narzędziowy oraz potrafi prowadzić szkolenia z wykorzystaniem aktywizujących i atrakcyjnych metod przekazu treści wykładowych, używa warsztatowych metod w prowadzeniu szkoleń. Świadomie korzysta z technik komunikacji interpersonalnej. Potrafi radzić sobie w sytuacjach trudnych podczas szkoleń i podczas coachingu. 

KOMPETENCJE - efektywnie pracuje w roli trenera wykorzystującego metody warsztatowe oraz w roli coacha. Rozwija praktyczne umiejętności radzenia sobie w roli trenera, coacha i konsultanta. Dba o własny rozwój, potrafi analizować swoje mocne strony i obszary do rozwoju.

Program akademii:

KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA W PROWADZENIU SZKOLEŃ - NARZĘDZIA PSYCHOLOGII PRAKTYCZNEJ

 • Narzędzia budowania kontaktu z grupą.
 • Elementy typologii osobowości. 
 • Konstruktywne komunikaty. 
 • Asertywność w prowadzeniu szkoleń  

ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH

 • Wprowadzenie do analizy potrzeb szkoleniowych. 
 • Badanie potrzeb szkoleniowych w szerokim kontekście. 
 • Narzędzia i metody badania potrzeb. 
 • Narzędzia komunikacyjne służące do rozpoznawania potrzeb. 
 • Badanie potrzeb szkoleniowych w kontakcie bezpośrednim. 
 • Interpretacja i wykorzystanie wyników badania potrzeb. 

BADANIE EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ

 • Czynniki mające wpływ na efektywność szkoleń.
 • Poziomy badania efektywności szkoleń. 
 • Przegląd najbardziej znanych metod badania efektywności szkoleń. 
 • Cele szkolenia a kryteria pomiaru jego efektywności. 
 • Ewaluacja szkoleń a gwarancje efektywności. 
 • Narzędzia pomiaru efektywności szkoleń.  

LOGIKA TWORZENIA WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH

 • Przekładanie wniosków z analizy potrzeb na cele i zakres projektu.
 • Wybór tematów do projektów otwartych.
 • Metodologia, formułowanie celów i efektów projektu. 
 • Logika/metodologia tworzenia projektów szkoleniowych. 
 • Tworzenie indywidualnych konspektów szkoleń.
 • Analiza SWOT i weryfikacja stworzonych konspektów.
 • Praktyczne testowanie konspektów - wprowadzanie korekt 

SZTUKA WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH

 • Struktura prezentacji
 • Gesty i praca głosem, mimika, kontakt wzrokowy, postawa
 • Wykorzystanie przestrzeni
 • Stres
 • Odpowiadanie na pytania
 • Slajdy jako narzędzia wsparcia. 

PROWADZENIE SZKOLEŃ METODĄ WARSZTATOWĄ - ZAŁOŻENIA I METODY I

 • Przypomnienie form pracy aktywnej z grupą. 
 • Dobór formy ćwiczeń do celu szkolenia, stopnia zaawansowania grupy, etapu procesu grupowego. 
 • Zasady konstruowania doświadczeń. 
 • Etapy prowadzenia szkoleń. 
 • Trenowanie poszczególnych etapów prowadzenia szkoleń. 

PROWADZENIE SZKOLEŃ METODĄ WARSZTATOWĄ - ZAŁOŻENIA I METODY II - MODEL DIAGNOSTYCZNY PROWADZENIA SZKOLEŃ

 • Zasady konstruowania doświadczeń 
 • Etapy prowadzenia szkoleń modelem diagnostycznym, wprowadzenie modelu pracy szkoleniowej wraz z jego kluczowymi elementami 
 • Trenowanie poszczególnych etapów prowadzenia szkoleń przez poszczególnych uczestników (psychodrama - diagnoza, analiza, tworzenie sytuacji korekcyjnej z wprowadzeniem modelu, trening)

DYNAMIKA PROCESU GRUPOWEGO I JEJ WYKORZYSTANIE W PROCESIE DYDAKTYCZNYM

 • Faza rozwoju małej grupy.
 • Faza zależności. 
 • Faza różnicowania. 
 • Faza kryzysu odpowiedzialności. 
 • Atak na lidera. 
 • Faza nadzwyczajnej mocy grupy. 
 • Faza realnych możliwości. 

ZASADY PROWADZENIA TRENINGU ON THE JOB - INDYWIDUALNYCH SESJI SZKOLENIOWYCH W MIEJSCU PRACY

 • Jak pracować jako trener dla określonej grupy zawodowej np, menadżerów, handlowców? 
 • Jak udzielać informacji zwrotnych zawierających kompletne standardy postępowania?
 • Jak budować sytuacje korekcyjne w oparciu o modele i standardy?
 • Jak zwiększać szanse na wdrożenie trenowanych umiejętności przez szkolonego indywidualnie

TRUDNE SYTUACJE W PRACY TRENERA PODCZAS PROWADZENIA SZKOLEŃ

 • Typowe trudne sytuacje w pracy szkoleniowej.
 • Praca z zakłóceniami.
 • Trener wobec konfliktu w grupie.

Zapraszamy do kontaktu 534 934 966.