Akademia Menedżera

5 niezależnych etapów kompleksowego szkolenia dla kadry kierowniczej - stacjonarnie lub online.
Szkolenia polecamy szefom, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności zarządzania ludźmi, w oparciu o sprawdzone praktyczne mechanizmy psychologiczne.

Grupa docelowa:

 • właściciele firm

 • menedżerowie zarządzający pracownikami lub planujący rozwój i zatrudnianie pracowników

 • kierownicy, którzy chcą świadomie budować zespoły

 • szefowie, którzy chcą rozwijać kompetencje menadżerskie

 • ci, którzy chcą wpływać na jakość pracy zespołu, jego zaangażowanie i osiągane wyniki

ETAP I

Doskonalenie umiejętności komunikacji i efektywności własnej.

Cele edukacyjne szkolenia: 

 • budowanie i stosowanie w praktyce pozytywnej komunikacji we współpracy z zespołem
 • dbanie o efektywną komunikację w relacji szef-podwładny
 • troska o dobrą atmosferę w zespole

Wiedza

 • - uczestnicy zdobędą wiedzę o strategiach komunikacyjnych
 • - poznają narzędzia skutecznej komunikacji interpersonalnej
 • - będą rozumieli jakie czynniki mają wpływ na efektywność menadżerską

Umiejętności:

 • - umiejętność nazywania swoich intencji i interesów
 • - umiejętność udzielania i przyjmowania informacji zwrotnej
 • - umiejętność dostosowania komunikacji do potrzeb odbiorcy, aby była ona bardziej efektywna

Kompetencje:

 • - uczestnicy rozumieją, jak różnice w osobowościach i charakterach wpływają na relację szef-podwładny
 • - bardziej świadomie i efektywnie będą komunikowali się z pracownikami
 • - będą potrafili lepiej planować swój czas i efektywniej go wykorzystywać

Etap II

Rozwój kompetencji menadżerskich zarządzania zespołem.

Cele edukacyjne szkolenia: 

 • - rozwój najważniejszych kompetencji menadżerskich, takich jak: motywowanie, monitorowanie wyników, egzekwowanie, komunikowanie decyzji i oczekiwań, budowanie jednolitych reguł w zespole
 • - wymiana doświadczeń i inspiracja w zakresie motywacji pracowników – najlepsze praktyki

Wiedza:

 • - uczestnicy poznają zasady i reguły prowadzenia rozmów menadżerskich
 • - będą rozumieli mechanizmy i czynniki budowania motywacji wśród pracowników

Umiejętności:

 • - umiejętność egzekwowania ustaleń
 • - umiejętność komunikowania trudnych decyzji menadżerskich
 • - umiejętność wyznaczania reguł i zasad obowiązujących w zespole
 • - umiejętność prowadzenie rozmów o poziomie realizacji zadań i celów

Kompetencje:

 • - uczestnicy będą potrafili lepiej przygotować się do ważnych rozmów z pracownikami
 • - wzrośnie ich świadomość mechanizmów motywacji i demotywacji pracowników
 • - będą lepiej zarządzać emocjami własnymi oraz pracowników w obliczu trudnych rozmów
 • - poszerzą swoje narzędzia i sposoby do motywowania pracowników 

ETAP III

Cochingowy styl zarządzania – jak rozwijać umiejętności pracowników i poprawiać wskaźniki biznesowe

Cele edukacyjne szkolenia: 

 • - rozwój kompetencji zarządzania rozwojem pracowników
 • - usprawnienie procesów planowania rozwoju nowych pracowników
 • - zwiększanie efektywności biznesowej w zarządzaniu zespołem, poprzez rozwój kompetencji zespołu

Wiedza:

 • - uczestnicy poznają modele coachingu jakie warto używać w zarządzaniu zespołem
 • - dowiedzą się jakie są zasady badania kompetencji pracowników
 • - będą wiedzieli, jak można analizować efektywność biznesową w zestawieniu z lukami kompetencyjnymi u pracowników

Umiejętności:

 • - umiejętności analizowania u pracowników ich mocnych stron i obszarów do rozwoju
 • - umiejętność udzielania dydaktycznej informacji zwrotnej
 • - umiejętność przekładania celów biznesowych na rozwój kompetencji pracowników
 • - umiejętność angażowania pracowników w poszukiwanie pomysłów i rozwój umiejętności własnych

Kompetencje:

 • - uczestnicy będą potrafili wdrożyć mechanizmy rozwojowe w zespole
 • - będą umieli lepiej diagnozować mocne strony i obszary do rozwoju swoich pracowników
 • - posiądą wiedzę, jak wykorzystywać mechanizmy coachingowe w zarządzaniu

Etap IV

Rozwój kompetencji przywództwa i budowania zespołu w oparciu Koncepcję Przywództwa Sytuacyjnego wg Blancharda i mechanizmy PROCESU GRUPOWEGO

Cele edukacyjne szkolenia: 

 • - wzmocnienie procesu świadomego zarządzania zespołem, zróżnicowanym pod względem posiadanej wiedzy i umiejętności oraz różnej motywacji do danych zadań/celów
 • - budowanie autorytetu lidera oraz budowanie zespołu z wykorzystaniem wiedzy o procesie grupowym:

            jak budować odpowiedzialne postawy w zespole 

            jak rozwiązywać konflikty w zespole

            jak radzić sobie ze "marudzeniem" i narzekaniem w zespole

Wiedza:

 • - uczestnicy poznają model przywództwa sytuacyjnego
 • - dowiedzą się, czym jest teoria Procesu Grupowego i mechanizmy faz rozwoju małej grupy
 • - poznają czynniki wpływające na wypalenie zawodowe

Umiejętności:

 • - umiejętność rozwiązywania konfliktów w zespole
 • - umiejętność radzenia sobie ze spadkiem motywacji i "marudzącym"/narzekającym pracownikiem, który ma duży potencjał
 • - umiejętność dostosowania komunikowania oczekiwań i sposobu zarządzania zadaniem w zależności od kompetencji i motywacji pracownika do danego zadania

Kompetencje:

 • - uczestnicy będą potrafili lepiej planować rozwój i budować zespoły
 • - w obliczu ewentualnych konfliktów, będą umieli świadomie prowadzić mediacje menadżerskie pomiędzy pracownikami
 • - zdobędą kompetencje stosowania modelu przywództwa sytuacyjnego w swoich zespołach, a rozumienie mechanizmów procesu grupowego pozwoli im bardziej skutecznie prowadzić zebrania i spotkania z pracownikami

Etap V

Wystąpienia publiczne, tworzenie prezentacji multimedialnych oraz rekrutacja ludzi do pracy

Cele edukacyjne szkolenia: 

 • - zwiększenie prawdopodobieństwa uzyskania oczekiwanego efektu wystąpienia, dzięki zastosowaniu sprawdzonych metod na etapie przygotowania oraz skutecznych technik prezentacyjnych
 • - ograniczenie negatywnych emocji związanych wystąpieniami publicznymi
 • - uświadomienie atutów i rezerw własnego stylu prezentera
 • - przygotowanie uczestników do samodzielnej i profesjonalnej rekrutacji ludzi do pracy

Umiejętności:

 • - budowania pewności siebie przed i w trakcie wystąpień
 • - wykorzystania gestów oraz kontaktu wzrokowego
 • - poruszania się po sali, zarządzania przestrzenią
 • - skutecznej selekcji potencjalnych kandydatów
 • - prowadzenia ustrukturyzowanej rozmowy rekrutacyjnej
 • - praktycznego wykorzystania modelu STAR

Kompetencje:

 • - uczestnicy będą potrafili efektywnie występować publicznie, prowadzić zebrania oraz przygotować profesjonalną prezentację multimedialną
 • - w drugim dniu szkolenia zdobędą kompetencje skutecznej rekrutacji ludzi do pracy, w oparciu o sprawdzone mechanizmy psychologii biznesu oraz samodzielnego prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych

Brzmi ciekawie?

Zadzwoń do nas lub napisz!

Telefon: +48 543 934 966
E-mail: pawel.sutowicz@csic.pl