Akademia Trenera i Coacha Biznesu

To kompleksowy, 6-cio etapowy projekt.

Dla kogo?

 • dla osób wiążących swoją przyszłość zawodową z obszarem zarządzania ludźmi

 • menedżerów personalnych i kandydatów na to stanowisko

 • tenerów wewnętrznych, trenerów biznesu i kandydatów do zawodu trenera

 • kadry kierowniczej, która w zakresie swoich obowiązków lub swoich oczekiwań, widzi potrzebę rozwijania i wspierania swoich współpracowników w rozwoju umiejętności

 • pracowników działów personalnych i kadr

Celem Akademii jest dostarczenie uczestnikom umiejętności związanych z prowadzeniem coachingu oraz szkoleń warsztatowych poprzez:

 • pogłębienie wiedzy i umiejętności uczestników, związanych z projektowaniem szkoleń, w tym w zakresie technik i narzędzi analizy potrzeb szkoleniowych, tworzenia i prowadzenia warsztatów szkoleniowych, badania efektywności szkoleń

 • rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie pracy z grupą: wykorzystania aktywizujących i atrakcyjnych metod przekazu treści wykładowych, technik komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie w sytuacjach trudnych

 • rozwój praktycznych umiejętności radzenia sobie w roli coacha i trenera biznesu

Spodziewane efekty?

 • WIEDZA -  uczestnik ma wiedzę z tematów związanych z projektowaniem szkoleń, w tym w zakresie technik i narzędzi analizy potrzeb szkoleniowych, tworzenia i prowadzenia warsztatów szkoleniowych, badania efektywności szkoleń.  Ma wiedzę z zakresu narzędzi i metod szkoleniowych, modeli powadzenia szkoleń. Wie też, czym jest coaching, jakie są jego rodzaje i odmiany, wie jak wygląda proces i struktura coachingu

 • UMIEJĘTNOŚCI - uczestnik umie prowadzić coaching narzędziowy oraz potrafi prowadzić szkolenia z wykorzystaniem aktywizujących i atrakcyjnych metod przekazu treści wykładowych, używa warsztatowych metod w prowadzeniu szkoleń. Świadomie korzysta z technik komunikacji interpersonalnej. Potrafi radzić sobie w sytuacjach trudnych podczas szkoleń i podczas coachingu

 • KOMPETENCJE - efektywnie pracuje w roli trenera wykorzystującego metody warsztatowe oraz w roli coacha. Rozwija praktyczne umiejętności radzenia sobie w roli trenera, coacha i konsultanta. Dba o własny rozwój, potrafi analizować swoje mocne strony i obszary do rozwoju

Program Akademii:

KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA W PROWADZENIU SZKOLEŃ - NARZĘDZIA PSYCHOLOGII PRAKTYCZNEJ

 • - narzędzia budowania kontaktu z grupą
 • - elementy typologii osobowości
 • - konstruktywne komunikaty 
 • - asertywność w prowadzeniu szkoleń  

ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH

 • - wprowadzenie do analizy potrzeb szkoleniowych 
 • - badanie potrzeb szkoleniowych w szerokim kontekście
 • - narzędzia i metody badania potrzeb 
 • - narzędzia komunikacyjne służące do rozpoznawania potrzeb
 • - badanie potrzeb szkoleniowych w kontakcie bezpośrednim 
 • - interpretacja i wykorzystanie wyników tego badania

BADANIE EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ

 • - czynniki mające wpływ na efektywność szkoleń
 • - poziomy badania efektywności szkoleń
 • - przegląd najbardziej znanych metod badania efektywności szkoleń
 • - cele szkolenia a kryteria pomiaru jego efektywności 
 • - ewaluacja szkoleń a gwarancje efektywności
 • - narzędzia pomiaru efektywności szkoleń 

LOGIKA TWORZENIA WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH

 • - przekładanie wniosków z analizy potrzeb na cele i zakres projektu
 • - wybór tematów do projektów otwartych
 • - metodologia, formułowanie celów i efektów projektu
 • - logika/metodologia tworzenia projektów szkoleniowych
 • - tworzenie indywidualnych konspektów szkoleń
 • - analiza SWOT i weryfikacja stworzonych konspektów
 • - praktyczne testowanie konspektów
 • - wprowadzanie korekt 

SZTUKA WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH

 • - struktura prezentacji
 • - gesty i praca głosem, mimika, kontakt wzrokowy, postawa
 • - wykorzystanie przestrzeni
 • - stres
 • - odpowiadanie na pytania
 • - slajdy jako narzędzia wsparcia

PROWADZENIE SZKOLEŃ METODĄ WARSZTATOWĄ - ZAŁOŻENIA I METODY I

 • - przypomnienie form pracy aktywnej z grupą
 • - dobór formy ćwiczeń do celu szkolenia, stopnia zaawansowania grupy, etapu procesu grupowego
 • - zasady konstruowania doświadczeń 
 • - etapy prowadzenia szkoleń
 • - trenowanie poszczególnych etapów prowadzenia szkoleń

PROWADZENIE SZKOLEŃ METODĄ WARSZTATOWĄ - ZAŁOŻENIA I METODY II - MODEL DIAGNOSTYCZNY PROWADZENIA SZKOLEŃ

 • - zasady konstruowania doświadczeń 
 • - etapy prowadzenia szkoleń modelem diagnostycznym, wprowadzenie modelu pracy szkoleniowej wraz z jego kluczowymi elementami 
 • - trenowanie poszczególnych etapów prowadzenia szkoleń przez poszczególnych uczestników (psychodrama - diagnoza, analiza, tworzenie sytuacji korekcyjnej z wprowadzeniem modelu, trening)

DYNAMIKA PROCESU GRUPOWEGO I JEJ WYKORZYSTANIE W PROCESIE DYDAKTYCZNYM

 • - faza rozwoju małej grupy
 • - faza zależności
 • - faza różnicowania
 • - faza kryzysu odpowiedzialności 
 • - atak na lidera
 • - faza nadzwyczajnej mocy grupy
 • - faza realnych możliwości

ZASADY PROWADZENIA TRENINGU ON THE JOB - INDYWIDUALNYCH SESJI SZKOLENIOWYCH W MIEJSCU PRACY

 • - Jak pracować jako trener dla określonej grupy zawodowej np. menadżerów, handlowców? 
 • - Jak udzielać informacji zwrotnych zawierających kompletne standardy postępowania?
 • - Jak budować sytuacje korekcyjne w oparciu o modele i standardy?
 • - Jak zwiększać szanse na wdrożenie trenowanych umiejętności przez szkolonego indywidualnie?

TRUDNE SYTUACJE W PRACY TRENERA PODCZAS PROWADZENIA SZKOLEŃ

 • - typowe trudne sytuacje w pracy szkoleniowej
 • - praca z zakłóceniami
 • - trener wobec konfliktu w grupie

Brzmi interesująco?

Zadzwoń do nas!

Telefon: +48 543 934 966
E-mail: pawel.sutowicz@csic.pl