Akademia Menedżera.

5 niezależnych etapów kompleksowego szkolenia dla kadry kierowniczej-stacjonarnie lub online.

Szkolenie polecamy szefom chcącym doskonalić swoje umiejętności zarządzania ludźmi w oparciu o sprawdzone praktyczne mechanizmy psychologiczne.

Grupa docelowa:

Właściciele firm, menadżerowie zarządzający pracownikami lub planujący rozwój i zatrudnienie pracowników, którzy chcą świadomie budować zespoły, rozwijać kompetencje menadżerskie, wpływać na jakość pracy pracowników, ich zaangażowanie i osiągane wyniki.

1. Etap I - Doskonalenie umiejętności komunikacji i efektywności własnej

Cele edukacyjne szkolenia: 

 • budowanie i stosowanie w praktyce pozytywnej komunikacji we współpracy z zespołem, 
 • dbanie o efektywną komunikację w relacji szef- podwładny oraz o dobrą atmosferę w zespole

Wiedza: 

Uczestnicy poznają wiedzę o strategiach komunikacyjnych. Będą znali narzędzia skutecznej komunikacji interpersonalnej. Będą rozumieli jakie czynniki mają wpływ na efektywność menadżerską.

Umiejętności:

Umiejętność nazywania swoich intencji i interesów

Umiejętność udzielania i przyjmowania informacji zwrotnej, umiejętność dostosowania komunikacji do potrzeb odbiorcy, aby była ona bardziej efektywna.

Kompetencje:

Uczestnicy rozumieli jak różnice w osobowościach i charakterach wpływają na relację szef-podwładny. Bardziej świadomie i efektywnie będą komunikowali się z pracownikami. Będą potrafili lepiej planować swój czas i efektywniej go wykorzystywać.

2. Etap II - Rozwój kompetencji menadżerskich zarządzania zespołem.

Cele edukacyjne szkolenia: 

 • rozwój najważniejszych kompetencji menadżerskich, takich jak: motywowanie, monitorowanie wyników, egzekwowanie, komunikowanie decyzji i oczekiwań, budowanie jednolitych reguł w zespole,
 • wymania doświadczeń i inspiracja w zakresie motywacji pracowników – najlepsze praktyki

Wiedza:

Uczestnicy poznają zasady i reguły prowadzenia rozmów menadżerskich. Będą rozumieli mechanizmy i czynniki budowania motywacji wśród pracowników.  

Umiejętności:

 • umiejętność egzekwowania ustaleń; 
 • umiejętność komunikowania trudnych decyzji menadżerskich;
 • umiejętność wyznaczania reguł i zasad obowiązujących w zespole;
 • umiejętność prowadzenie rozmów o poziomie realizacji zadań i celów.

Kompetencje:

Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili lepiej przygotowywać się do ważnych rozmów z pracownikami. Wzrośnie ich świadomość mechanizmów motywacji i demotywacji pracowników. Będą umieli również lepiej zarządzać emocjami własnymi oraz pracowników w obliczu trudnych rozmów

 • poszerzenie narzędzi i sposobów do motywowania pracowników; 

3.  ETAP III – Cochingowy styl zarządzania – jak rozwijać umiejętności pracowników i poprzez to, poprawiać wskaźniki biznesowe.

Cele edukacyjne szkolenia: 

 • rozwój kompetencji zarządzania rozwojem pracowników, 
 • usprawnienie procesów planowania rozwoju nowych pracowników,
 • zwiększanie efektywności biznesowej w zarządzaniu zespołem, poprzez rozwój kompetencji zespołu.

Wiedza:

Uczestnicy poznają modele coachingu jakie warto używać w zarządzaniu zespołem. Dowiedzą się jakie są zasady badania kompetencji pracowników. Będą wiedzieli, jak można analizować efektywność biznesową w zestawieniu z lukami kompetencyjnymi u pracowników.

Umiejętności:

 • umiejętności analizowania u pracowników ich mocnych stron i obszarów do rozwoju;
 • umiejętność udzielania dydaktycznej informacji zwrotnej;
 • umiejętność przekładania celów biznesowych na rozwój kompetencji pracowników; 
 • umiejętność angażowania pracowników w poszukiwanie pomysłów i rozwój umiejętności własnych;

Kompetencje:

Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili wdrożyć mechanizmy rozwojowe w zespole. Będą umieli lepiej diagnozować mocne strony i obszary do rozwoju swoich pracowników. Będą wiedzieli, jak wykorzystywać mechanizmy coachingowe w zarządzaniu.

4. Etap IV - Rozwój kompetencji przywództwa i budowania zespołu w oparciu Koncepcję Przywództwa Sytuacyjnego wg Blancharda i  mechanizmy PROCESU GRUPOWEGO.

Cele edukacyjne szkolenia: 

 • wzmocnienie procesu świadomego zarządzania zespołem, zróżnicowanym pod względem posiadanej wiedzy i umiejętności oraz różnej motywacji do danych zadań/celów;
 • budowanie autorytetu lidera oraz budowanie zespołu z wykorzystaniem wiedzy o procesie grupowym:

            jak budować odpowiedzialne postawy w zespole, 

            jak rozwiązywać konflikty w zespole,

            jak radzić sobie ze marudzeniem i narzekaniem w zespole.

Wiedza:

Uczestnicy poznają model przywództwa sytuacyjnego. Zapoznają się z teorią Procesu Grupowego i mechanizmami faz rozwoju małej grupy. Poznają czynniki wpływające na wypalenie zawodowe.

Umiejętności:

 • umiejętność rozwiązywania konfliktów w zespole; 
 • umiejętność radzenia sobie ze spadkiem motywacji i marudzącym/narzekającym pracownikiem, który ma duży potencjał,
 • umiejętność dostosowania komunikowania oczekiwań i sposobu zarządzania zadaniem w zależności od kompetencji i motywacji pracownika do danego zadania,

Kompetencje:

Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili lepiej planować rozwój i budowanie zespołu. W obliczu ewentualnych konfliktów będą umieli świadomie prowadzić mediacje menadżerskie pomiędzy pracownikami. Uczestnicy zdobędą kompetencje stosowania modelu przywództwa sytuacyjnego w swoich zespołach, a rozumienie mechanizmów procesu grupowego   pozwoli im bardziej skutecznie prowadzić zebrania i spotkania z pracownikami.  

5. Etap V – Wystąpienia publiczne, tworzenie prezentacji multimedialnych oraz rekrutacja ludzi do pracy.

Cele edukacyjne szkolenia: 

 • Zwiększenie prawdopodobieństwa uzyskania oczekiwanego efektu wystąpienia publicznego dzięki zastosowaniu sprawdzonych metod na etapie przygotowania oraz skutecznych technik prezentacyjnych.
 • Ograniczenie negatywnych emocji związanych wystąpieniami publicznymi.
 • Uświadomienie atutów i rezerw własnego stylu prezentera.
 • Przygotowanie uczestników od samodzielnej profesjonalnej rekrutacji ludzi do pracy.

Wiedza:

Uczestnicy poznają 

Umiejętności:

 • Budowanie pewności siebie przed i w trakcie wystąpień.
 • Wykorzystania gestów oraz kontaktu wzrokowego.
 • Poruszania się po sali, zarządzania przestrzenią.
 • Skutecznej selekcji potencjalnych kandydatów. 
 • Prowadzenia ustrukturyzowanej rozmowy rekrutacyjnej.
 • Praktycznego wykorzystania modelu STAR.

Kompetencje:

Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili efektywnie występować publicznie, prowadzić zebrania oraz przygotować profesjonalną prezentację multimedialną. 

W drugim dniu szkolenia uczestnicy zdobędą kompetencje skutecznej rekrutacji ludzi do pracy w oparciu o sprawdzone mechanizmy psychologii biznesu oraz samodzielnie prowadzić rozmowy kwalifikacyjne.

Zapraszamy do kontaktu 534 934 966.