Akademia Menedżera

5 niezależnych dwudniowych etapów kompleksowego szkolenia dla kadry kierowniczej.

Szkolenie dedykowane dla szefów chcących doskonalić swoje umiejętności zarządzania ludźmi w oparciu o sprawdzone praktyczne mechanizmy psychologiczne.

Grupa docelowa:

Właściciele firm, menadżerowie zarządzający pracownikami lub planujący rozwój i zatrudnienie pracowników, którzy chcą świadomie budować zespoły, rozwijać kompetencje menadżerskie, wpływać na jakość pracy pracowników, ich zaangażowanie i osiągane wyniki.

1. Etap I - Doskonalenie umiejętności komunikacji i efektywności własnej

            Czas trwania szkolenia:2 dni

Cele edukacyjne szkolenia: 

 • budowanie i stosowanie w praktyce pozytywnej komunikacji we współpracy z zespołem, 
 • dbanie o efektywną komunikację w relacji szef- podwładny oraz o dobrą atmosferę w zespole

Wiedza: 

Uczestnicy poznają wiedzę o strategiach komunikacyjnych. Będą znali narzędzia skutecznej komunikacji interpersonalnej. Będą rozumieli jakie czynniki mają wpływ na efektywność menadżerską.

Umiejętności:

Umiejętność nazywania swoich intencji i interesów

Umiejętność udzielania i przyjmowania informacji zwrotnej, umiejętność dostosowania komunikacji do potrzeb odbiorcy, aby była ona bardziej efektywna.

Kompetencje:

Uczestnicy rozumieli jak różnice w osobowościach i charakterach wpływają na relację szef-podwładny. Bardziej świadomie i efektywnie będą komunikowali się z pracownikami. Będą potrafili lepiej planować swój czas i efektywniej go wykorzystywać.

ModułSzczegółowy opis modułu/ ćwiczeńMetody pracy
Wprowadzenie do warsztatu·  Wstępny kontrakt·  Doprecyzowanie celu spotkania·  Przedstawienie się·  Najważniejsze oczekiwania uczestnikówIndywidualne wypowiedzi uczestników
Radzenie sobie z podstawowym zagrożeniem w komunikacji – mechanizmem projekcjiOdsłanianie własnych intencji, potrzeb i ważnych informacji dla partneraZadawanie pytań w obszarze ważnych i trudnych tematówĆwiczenia w dwójkach
Umiejętność rozpoznawania motywów i interesów rozmówcy ·  Umiejętność rozpoznania stanowisk, opisów sytuacji, potrzeb·  Ryzyko stosowania interpretacji i ocen·  Umiejętność słyszenia i słuchania rozmówcyĆwiczenia w trójkach
Strategie komunikacji i style rozwiązywania problemów/konfliktów/:Komunikacja pozycyjnaKomunikacja problemowa·  Jak dobierać argumenty, kiedy one działają?·  Jak unikać argumentów, kiedy one nie działają i rozpoznawać ważne motywy działania?Sytuacja diagnostyczna, prezentacja modelu dobierania argumentów oraz odchodzenia do argumentów, kiedy one nie działają i stosowania modelu formułowania problemu do rozwiązania 
Dostosowanie stylu w komunikacji do różnych osobowości Jak rozmawiać z osobami mającymi silną potrzebę podkreślania własnego zdaniaJak dobierać komunikaty i pokazywać korzyści dla osób widzących zagrożenia, a jak do tych, które funkcjonują w oparciu o potrzebę realizowania celówJak rozmawiać z osobami relacyjnymi i zadaniowymiDyskusja moderowana, ilustrowana ciekawymi przykładami z życia.Ćwiczenie dla każdego z uczestników – diagnoza mojego stylu w komunikacji 
Informacja zwrotna bazowa narzędzie komunikacji w zespole  Model informacji zwrotnej - czym jest, jak jej udzielać w praktyce?Informacja zwrotna o oceny i dobre radyJak przyjmować informacje zwrotną?miniwykład - prezentacja modelu informacji zwrotnejtrening udzielania informacji zwrotnejtrening przyjmowania informacji zwrotnej
Macierz Einserhowera – narzędzie do pracy nad efektywnością własnąmatryca Einserhowera – jak wygląda i jak z niej korzystać w pracktycePlanowanie pracy własnej w oparciu o układ współrzędnych ważne/pilneMiniwykładIndywidualna praca nad świadomym planowaniem  
Podsumowanie warsztatu i zadania domoweOpinie i wnioski uczestników po szkoleniu i planowanie zastosowania omawianych elementów w praktyceindywidualne wypowiedzi

2. Etap II - Rozwój kompetencji menadżerskich zarządzania zespołem.

            Czas trwania szkolenia: 2 dni

Cele edukacyjne szkolenia: 

 • rozwój najważniejszych kompetencji menadżerskich, takich jak: motywowanie, monitorowanie wyników, egzekwowanie, komunikowanie decyzji i oczekiwań, budowanie jednolitych reguł w zespole,
 • wymania doświadczeń i inspiracja w zakresie motywacji pracowników – najlepsze praktyki

Wiedza:

Uczestnicy poznają zasady i reguły prowadzenia rozmów menadżerskich. Będą rozumieli mechanizmy i czynniki budowania motywacji wśród pracowników.  

Umiejętności:

 • umiejętność egzekwowania ustaleń; 
 • umiejętność komunikowania trudnych decyzji menadżerskich;
 • umiejętność wyznaczania reguł i zasad obowiązujących w zespole;
 • umiejętność prowadzenie rozmów o poziomie realizacji zadań i celów.

Kompetencje:

Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili lepiej przygotowywać się do ważnych rozmów z pracownikami. Wzrośnie ich świadomość mechanizmów motywacji i demotywacji pracowników. Będą umieli również lepiej zarządzać emocjami własnymi oraz pracowników w obliczu trudnych rozmów

 • poszerzenie narzędzi i sposobów do motywowania pracowników; 
ModułSzczegółowy opis modułu/ ćwiczeńMetody pracy
Wprowadzenie do warsztatu·  wstępny kontrakt·  refleksje po pierwszym etapie i rozliczenie zadań domowych ·  najważniejsze oczekiwania uczestnikówIndywidualne wypowiedzi uczestników
Świadomy menadżer - szef to zwód - rola i  zadania menadżera, samotność wykonywania tego zawodu ujednolicenie podejścia do roli szefa, nazwania najczęstszych pułapek w zarządzaniu zespołem, Dyskusja moderowana, z przykładami z życia.
Komunikowanie reguł i zasad, jakimi menadżer kieruje się w zarządzaniu zespołem i ocenie pracy podwładnychjak czytelnie komunikować najważniejsze reguły i zasady zarządzania zespołem i oceny pracy pracowników?jak wpływać na motywację poprzez jasne i czytelne komunikowanie oczekiwań i granic?jak wdrażać zmianę w  zespole?Miniwykład o modelu komunikowania najważniejszych oczekiwań i reguł menadżera.Przygotowanie indywidualnego wystąpienia do zespołu w obliczu "zmiany" lub do nowego pracownika.Scenki treningowe 
Motywowanie pracownikówjak prowadzić rozmowy, aby motywować pracowników?wypracowanie listy pozafinansowych sposobów motywowania pracowników Miniwykład o mechanizmach i źródłach motywacji. Burza mózgów – wypracowanie listy możliwych pozafinansowych narzędzi motywowania- najlepsze praktyki.Trening prowadzenia rozmów motywujących/doceniających
Egzekwowanie ustaleńjak prowadzić rozmowy, aby, aby zmotywować ich do działania i wyegzekwować wywiązywanie się pracownika z ustaleń?wypracowanie listy pozafinansowych sposobów "dyscyplinowania" pracowników,granice "mobbingu" - jak nie naruszać godności pracownika podczas trudnych rozmów? Scenka diagnostyczna - prowadzenie rozmowy z pracownikiem, który nie wywiązał się z ustaleń.Miniwykład o mechanizmach egzekwowania ustaleń, dyscyplinowaniu oraz granicach "mobbingu". Wypracowanie modelu/zasad/ rozmowy dyscyplinującej.Burza mózgów – wypracowanie listy możliwych pozafinansowych sposobów na egzekwowanie i dyscyplinowanie - najlepsze praktyki.Trening prowadzenia rozmów trudnych rozmów dyscyplinujących.
Komunikowanie trudnych decyzji menadżerskichjak komunikować decyzje "przychodzące z góry" i skutecznie wdrażać je w zespole?jak dbać o motywację w obliczu "trudnych"/niewygodnych/ dla pracownika decyzji?jak unikać zbędnych dyskusji i poczucia straty czasu w obliczy podjętych przez organizację decyzji, a angażować podwładnego do rozmów jak wdrożyć decyzję w życie?Scenka diagnostyczna.Wypracowanie zasad i modelu przekazywania trudnych/niewygodnych decyzji.Trening indywidualnego studium przypadku.
Podsumowanie warsztatu i zadania domoweopinie i wnioski uczestników po szkoleniu i planowanie zastosowania omawianych elementów w praktyceindywidualne wypowiedzi

3.  ETAP III – Cochingowy styl zarządzania – jak rozwijać umiejętności pracowników i poprzez to, poprawiać wskaźniki biznesowe.

            Czas trwania szkolenia: 2 dni

Cele edukacyjne szkolenia: 

 • rozwój kompetencji zarządzania rozwojem pracowników, 
 • usprawnienie procesów planowania rozwoju nowych pracowników,
 • zwiększanie efektywności biznesowej w zarządzaniu zespołem, poprzez rozwój kompetencji zespołu.

Wiedza:

Uczestnicy poznają modele coachingu jakie warto używać w zarządzaniu zespołem. Dowiedzą się jakie są zasady badania kompetencji pracowników. Będą wiedzieli, jak można analizować efektywność biznesową w zestawieniu z lukami kompetencyjnymi u pracowników.

Umiejętności:

 • umiejętności analizowania u pracowników ich mocnych stron i obszarów do rozwoju;
 • umiejętność udzielania dydaktycznej informacji zwrotnej;
 • umiejętność przekładania celów biznesowych na rozwój kompetencji pracowników; 
 • umiejętność angażowania pracowników w poszukiwanie pomysłów i rozwój umiejętności własnych;

Kompetencje:

Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili wdrożyć mechanizmy rozwojowe w zespole. Będą umieli lepiej diagnozować mocne strony i obszary do rozwoju swoich pracowników. Będą wiedzieli, jak wykorzystywać mechanizmy coachingowe w zarządzaniu.

ModułSzczegółowy opis modułu/ ćwiczeńMetody pracy
Wprowadzenie do warsztatu·  wstępny kontrakt·  refleksje po pierwszym etapie i rozliczenie zadań domowych ·  najważniejsze oczekiwania uczestnikówIndywidualne wypowiedzi uczestników
Prowadzenie rozmów o poziomie realizacji celówjak angażować pracownika do szukania pomysłów i rozwiązań, które mają na celu poprawę osiąganych wyników?jak przekładać cele biznesowe (np. zwiększenie sprzedaży produktu X) na cele rozwojowe danego pracownika - jakie umiejętności potrzebuje rozwijać w sobie, aby szybciej osiągnąć postawiony cel?Scenka diagnostyczna.Wypracowanie zasad i modelu przekazywania trudnych/niewygodnych decyzji.Trening indywidualnego studium przypadku.
Analiza pracy specjalisty na podstawie obserwacji menadżera, wyników badań Tajemniczego Klienta lub wizyt CWRjak w praktyce obserwować pracę pracownika?jak udzielać dydaktycznej informacji zwrotnej?Dyskusja moderowana z przykładami z  życia. Przypomnienie modelu dydaktycznej informacji zwrotnej.  Trening informacji zwrotnej. 
Zasady prowadzenia rozmów rozwojowych ze specjalistami.jak stawiać cele rozwojowe? jak angażować pracownika do poszukiwania nowych rozwiązań?jak trenować nowe umiejętności i planować ich wdrażanie?Miniwykład - zaprezentowanie zasad i modelu prowadzenia rozmów rozwojowych, Trening indywidualnego studium przypadku
Podsumowanie warsztatu i zadania domoweopinie i wnioski uczestników po szkoleniu i planowanie zastosowania omawianych elementów w praktyceindywidualne wypowiedzi

4. Etap IV - Rozwój kompetencji przywództwa i budowania zespołu w oparciu Koncepcję Przywództwa Sytuacyjnego wg Blancharda i  mechanizmy PROCESU GRUPOWEGO.

            Czas trwania szkolenia: 2 dni

Cele edukacyjne szkolenia: 

 • wzmocnienie procesu świadomego zarządzania zespołem, zróżnicowanym pod względem posiadanej wiedzy i umiejętności oraz różnej motywacji do danych zadań/celów;
 • budowanie autorytetu lidera oraz budowanie zespołu z wykorzystaniem wiedzy o procesie grupowym:

            jak budować odpowiedzialne postawy w zespole, 

            jak rozwiązywać konflikty w zespole,

            jak radzić sobie ze marudzeniem i narzekaniem w zespole.

Wiedza:

Uczestnicy poznają model przywództwa sytuacyjnego. Zapoznają się z teorią Procesu Grupowego i mechanizmami faz rozwoju małej grupy. Poznają czynniki wpływające na wypalenie zawodowe.

Umiejętności:

 • umiejętność rozwiązywania konfliktów w zespole; 
 • umiejętność radzenia sobie ze spadkiem motywacji i marudzącym/narzekającym pracownikiem, który ma duży potencjał,
 • umiejętność dostosowania komunikowania oczekiwań i sposobu zarządzania zadaniem w zależności od kompetencji i motywacji pracownika do danego zadania,

Kompetencje:

Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili lepiej planować rozwój i budowanie zespołu. W obliczu ewentualnych konfliktów będą umieli świadomie prowadzić mediacje menadżerskie pomiędzy pracownikami. Uczestnicy zdobędą kompetencje stosowania modelu przywództwa sytuacyjnego w swoich zespołach, a rozumienie mechanizmów procesu grupowego   pozwoli im bardziej skutecznie prowadzić zebrania i spotkania z pracownikami.  

ModułSzczegółowy opis modułu/ ćwiczeńMetody pracy
Wprowadzenie do warsztatu·  wstępny kontrakt·  refleksje po pierwszym etapie i rozliczenie zadań domowych ·  najważniejsze oczekiwania uczestnikówIndywidualne wypowiedzi uczestników
Koncepcja Przywództwa Sytuacyjnego wg Blanchardajak podchodzić w indywidualny sposób do postawionych zadań danemu pracownikowi?jak świadomie wspierać pracownika w działaniu w zależności od jego zaangażowania/motywacji oraz umiejętności w danym zadaniu?jak budować pozycję Lidera/przywódcy poprzez dobieranie adekwatnych do sytuacji sposobów wspierania pracowników.Miniwykład - zaprezentowanie zasad i modelu Przywództwa sytuacyjnego, Dyskusja moderowana - stosowanie modelu w praktyce.Przełożenie modelu na własny oddział w perspektywie konkretnego zadania/celu - indywidualne studium przypadku
Proces grupowy z zarządzaniu zespołemczym jest proces grupowy,jak wykorzystywać proces grupowy z zarządzaniu zespołem i w budowaniu odpowiedzialnych postaw,jak rozpoznawać rolę grupowe i z nich korzystać w zarządzaniu zespołem.Wykład o fazach procesu grupowego, z przykładami z życia, dyskusja nad sposobami wykorzystania tej wiedzy w praktyce.
Zjawisko spadku motywacji w zespole, marudzenia i narzekania szczególnie w obliczu zmian.jak radzić sobie z naturalnym zjawiskiem "osłabnięcia" zespołu?marudzenie i narzekanie w zespole (szczególnie pojawiające się w obliczu zmian w organizacji)jak angażować marudzących pracowników, którzy pomimo marudzenia mają bardzo dobre wyniki?jak pokazywać pole wpływu i konfrontować pracowników z odpowiedzialnymi postawami?Miniwykład i dyskusja na temat zjawiska "osłabienia" i marudzenia w zespole.Prezentacja modelu i zasad prowadzenia rozmowy z "osłabionym"/marudzącym pracownikiem. Trening rozmowy z "osłabionym"/marudzącym pracownikiem - indywidualne studium przypadku
Menadżer wobec konfliktu w zespole.jak rozwiązywać konflikt w zespole i budować autorytet szefa?jak uczyć podwładnych współpracy i  dobrej rywalizacji.kiedy opłaca się być sędzią, a kiedy mediatorem.Dyskusja na temat konfliktu w zespole.Prezentacja modelu i zasad prowadzenia mediacji szefowskiej. Trening prowadzenia mediacji szefowskiej - indywidualne studium przypadku
Podsumowanie warsztatu i zadania domoweopinie i wnioski uczestników po szkoleniu i planowanie zastosowania omawianych elementów w praktyceindywidualne wypowiedzi

5. Etap V – Wystąpienia publiczne, tworzenie prezentacji multimedialnych oraz rekrutacja ludzi do pracy.

            Czas trwania szkolenia: 2 dni

Cele edukacyjne szkolenia: 

 • Zwiększenie prawdopodobieństwa uzyskania oczekiwanego efektu wystąpienia publicznego dzięki zastosowaniu sprawdzonych metod na etapie przygotowania oraz skutecznych technik prezentacyjnych.
 • Ograniczenie negatywnych emocji związanych wystąpieniami publicznymi.
 • Uświadomienie atutów i rezerw własnego stylu prezentera.
 • Przygotowanie uczestników od samodzielnej profesjonalnej rekrutacji ludzi do pracy.

Wiedza:

Uczestnicy poznają 

Umiejętności:

 • Budowanie pewności siebie przed i w trakcie wystąpień.
 • Wykorzystania gestów oraz kontaktu wzrokowego.
 • Poruszania się po sali, zarządzania przestrzenią.
 • Skutecznej selekcji potencjalnych kandydatów. 
 • Prowadzenia ustrukturyzowanej rozmowy rekrutacyjnej.
 • Praktycznego wykorzystania modelu STAR.

Kompetencje:

Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili efektywnie występować publicznie, prowadzić zebrania oraz przygotować profesjonalną prezentację multimedialną. 

W drugim dniu szkolenia uczestnicy zdobędą kompetencje skutecznej rekrutacji ludzi do pracy w oparciu o sprawdzone mechanizmy psychologii biznesu oraz samodzielnie prowadzić rozmowy kwalifikacyjne.

Dzień pierwszy:

ModułSzczegółowy opis modułu/ ćwiczeńMetody pracy
Wprowadzenie do warsztatu·  wstępny kontrakt·  najważniejsze oczekiwania uczestników Indywidualne wypowiedzi uczestników
Struktura prezentacji Podstawowe schematy tworzenia interesujących prezentacji,Pierwsze wrażenie, techniki zjednywania sobie odbiorców, pierwsze i ostatnie 4 minuty Miniwykład - zaprezentowanie zasad skutecznych prezentacji, Dyskusja moderowana na temat doświadczeń uczestników. 
Gesty i praca głosem, mimika, kontakt wzrokowy, postawa Jak uruchomić gestykulację, jaka gestykulacja jest uważana w naszym kręgu kulturowym za właściwą dla kobiety, a jaka dla mężczyzny,Głos i jego znaczenie dla budowania zainteresowania wystąpieniem wśród słuchaczy: intonacja i tempo,Międzysłówka,Techniki utrzymywania kontaktu wzrokowego w zależności od liczebności grupy,Postawa wyjściowa, kiedy siedzieć, a kiedy stać. Wykład o metodach wykorzystania gestów oraz kontaktu wzrokowego,z przykładami z życia, dyskusja nad sposobami wykorzystania tej wiedzy w praktyce. Ćwiczenia kontaktu wzrokowego. 
Wykorzystanie przestrzeni Techniki poruszania się i możliwe błędy, Korzystanie z urządzeń pomocniczych: rzutnik multimedialny i flipchart. Miniwykład i dyskusja na temat wykorzystania przestrzeni.Prezentacja zasad poruszania się po sali.  
Stres Stres jest Twoim przyjacielem, oswajanie stresu.Rozkładanie stresu w czasie.Techniki zmniejszania stresu tuż przed i w trakcie wystąpienia.  Dyskusja na temat stresu oraz metod radzenia sobie z emocjami.
SLAJDY JAKO NARZĘDZIE WSPIERAJĄCE PREZENTERA Podstawowe elementy składowe slajdu:TekstPraca z krojem pisma,Ile tekstu na slajdzie jak ograniczyć tekst do minimum.GrafikaUżycie koloru - podstawowe schematy kolorystyczne,Ciemna strona przestrzeni negatywnej jak przykuwać i prowadzić uwagę odbiorców,Najczęstsze błędy w użyciu grafiki,Ludzka sylwetka na slajdzie najważniejsze zasady,Przedstawianie danych, w tym używanie wykresów.ProjektowanieRozmieszczanie elementów na slajdzie korzystanie z siatek, użycie symetrii dla budowania emocji,Jak projektować, dlaczego ołówek i kartka są najważniejszymi narzędziami projektanta,Prostota, dlaczego warto ograniczać szum informacyjny. Miniwykład i dyskusja na temat wykorzystania prezentacji multimedialnych.Prezentacja zasad tworzenia skutecznych prezentacji.  

Dzień drugi:

Rekrutacja i selekcja kandydatów, wprowadzenie do warsztatu Najważniejsze oczekiwania uczestników Indywidualne wypowiedzi uczestników. Dyskusja moderowana na temat własnych doświadczeń rekrutacyjnych uczestników. 
Źródła pozyskiwania kandydatów sprawdzone praktyki w poszukiwaniu kandydatów do współpracy. Wykład o metodach poszukiwania kandydatów. Ćwiczenia dotyczące tworzenia opisów stanowisk oraz kryteriów doboru ludzi. 
Selekcja CV jak czytać CV, jakimi kryteriami selekcji CV się kierowaćMiniwykład i dyskusja na temat doświadczeń uczestnikówPrezentacja zasad czytania i selekcji cv. 
Pierwsza rozmowa telefoniczna z kandydatem jak podczas rozmowy telefonicznej weryfikować kandydata oraz kontraktować dalszy proces rekrutacji.Dyskusja na temat rozmowy telefonicznej oraz trening rozmów z potencjalnymi kandydatami.
Rozmowa rekrutacyjnajak skutecznie prowadzić rozmowy rekrutacyjne:- etapy rozmowy rekrutacyjnej,prowadzenie rozmów rekrutacyjnych w oparciu o model STAR (Situation-Task-Action-Result), komunikowanie specyfiki pracy, budowanie jasnych reguł przyszłej współpracy,komunikacja niewerbalna w rozmowach rekrutacyjnych.  indywidualne wypowiedzi.Scenki diagnostyczne oraz trening nowych umiejętności.
Podsumowanie warsztatu i zadania domoweopinie i wnioski uczestników po szkoleniu i planowanie zastosowania omawianych elementów w praktyceindywidualne wypowiedzi

Osoby prowadzące akademię:

Ryszard Szostak i Paweł Sutowicz

Zapraszamy do kontaktu 534 934 966.